Razvojna agencija MRAV

Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje ili kojima raspolaže Razvojna agencija MRAV d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) – dalje u tekstu: Zakon. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno Zakonu ‘Informacija’ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

 

Službenik za informiranje:

Vlado Vujica, dipl.ing., Voditelj projekata
Telefon: +385 44 659 078
e-mail: vlado.vujica@ra-mrav.hr

 

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni materijalni trošak nastao pružanjem i dostavom informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)

 

Prilozi:

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Vlado Vujica, dipl.ing., Voditelj projekata
Telefon: +385 44 659 078
e-mail: vlado.vujica@ra-mrav.hr

 

 Prilozi: