Razvojna agencija MRAV

Blog

weee

U gradskoj vijećnici 25. rujna 2018. godine gđa. Todorov ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina potpisala je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za objekt „Maslačak“ u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga pod nazivom „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

w

Dječji vrtić Kutina uz pomoć Razvojne agencije Mrav d.o.o.  prijavili su projektni prijedlog energetske obnove objekta „Maslačak“ DV Kutina pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Projektna vrijednost obnove Dječjeg vrtića Kutina objekta „Maslačaka“ je procijenjena na 4.318.119,00 kn. Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dodjeljuju se sredstva u visini od 2.595.202,96 kn ili 60 % sukladno prihvatljivim troškovima od 4.258.311,50 kuna. Projekt započinje stupanjem na snagu Ugovora i traje maksimalno 24 mjeseca.

weee

Obuhvaćene mjere su: povećanje toplinske zaštite vanjskog zida i krova, zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE, zamjena vanjske stolarije, izvedba solarne elektrane, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode. Provođenjem projekta osigurava se ukupna ušteda potrebne toplinske energije a također ušteda primarne energije nakon energetske obnovi u iznosu 60,14% a također i smanjenje emisije CO2 za 68,50%.

za web

Cilj projekta je razvoj nove i jedinstvene potporne poduzetničke infrastrukture koja će pružati usluge za razvoj i unapređenje poslovanja malih i srednjih tvrtki na području Grada Kutine i Moslavine.

Projekt PUNK-a obuhvaća rekonstrukciju i opremanje poslovnih i pratećih prostora, te stavljanje istih na raspolaganje malim i srednjim poduzetnicima naše regije.

Razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture na području Grada Kutine te doprinos realizaciji nacionalnih, regionalnih i lokalnih strateških opredjeljenja u pogledu razvoja malog i srednjeg poduzetništva na financijski održiv način

Trenutna se izvode građevinski radovi oko uređenja poduzetničkog inkubatora Kutina.

Brošura PUNK-a:

 

 

PUNK-page-001 PUNK-page-002 PUNK-page-003 PUNK-page-004 PUNK-page-005 PUNK-page-006 PUNK-page-007 PUNK-page-008 PUNK-page-009

 

 

 

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji:

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Dodjelom vaučera putem ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga. Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti MSP-ova vezanih uz nedostatnu i neadekvatnu primjenu e-commerce i m-commerce mrežnih rješenja u svrhu boljeg tržišnog pozicioniranja istih.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 15.200.000,00 HRK

Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):

Najniža vrijednost vaučera, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 15.000,00 kuna.

Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna.

Intenzitet potpore ovisi o mjestu registracije pojedinog prijavitelja te se kreće od 70% do 85% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva u obliku vaučera dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine , odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.
https://strukturnifondovi.hr/natjec…/www-vauceri-za-msp-ove/

Raspoloživost sredstava: 279.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja: 279.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Zadruga za poljoprivrednu djelatnost.

 Područje: kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)), kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva., kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Sufinanciranje: 100%

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha ovog natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Upite vezane za natječaj možete postaviti putem sustava ”Pitanja i odgovori”.

Detaljnije informacije nalaze se u linku:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javne pozive za dodjelu sredstava potpore, za:

“Unapređenje turističke ponude u SMŽ za 2018.g.”, natječaj namijenjen trgovačkim društvima izvan javnog sektora (obrti, zadruge; seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatni iznajmljivači koji su registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije:
– koji pozitivno posluju
– koji imaju podmirene obveze prema državi
– koji imaju podmirene obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji

http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/279-unapreenje-turistike-ponude-u-sm-za-2018g

Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaj“. U navedeno projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima za vrednovanje projekta kao i informacija o načinu provedbe projekta.

Sredstva potpore – ukupni fond sredstva za provedbu ovog Projekta iznosi 400.000,00 kn.

Intenzitet potpore – podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 50%.

Javni poziv otvoren je – danom objave na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, a traje 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Detaljnije informacije nalaze se u linku:

http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/281-javni-poziv-qrazvoj-cikloturizma-na-podruju-smq

Grad Kutina je u suradnji s Razvojnom agencijom Mrav d.o.o. pripremio i prijavio projektni prijedlog na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a koji je objavljen u sklopu provedbe Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Projektni prijedlog je ocjenjen kao jedan od najboljih prijavljenih projekata te se danas 23.05.2018. godine svečano potpisuje Ugovor o sufinanciranju projekta u iznosu od 400.000,00 Kn. Sredstva su osigurana iz Proračuna RH.

Projektnim prijedlogom će se izraditi projektna dokumentacija te ishoditi građevinska dozvola za izgradnju dječjeg vrtića i parka na Brunkovcu u Kutini. Izgradnja vrtića planira se sufinancirati iz EU fondova.

Izgradnja vrtića „Brunkovec“ planirana je u sjeverozapadnom dijelu grada Kutine, na rubnim obroncima Moslavačke gore. Lokacija novo-planiranog vrtića, predviđena prostorno planskom dokumentacijom, nalazi se u neposrednoj blizini OŠ „S. Kefelja“ i površine je od oko 1.5 ha. Urbanističko rješenje predlaže formiranje dvaju odvojenih građevinskih čestica; čestica u funkciji javnog parka (cca 3.530,00 m2) , te čestica dječjeg vrtića s pripadajućom građevinom (11.190,00 m2). Zgrada dječjeg vrtića projektirana je kao centralni gradski vrtić sa smještajnim kapacitetom od 6 jedinica za predškolsku djecu i 4 jasličke jedinice, sveukupno za smještaj 200 djece. Prostorno i programsko kapacitiranje vrtića izrađeno je u skladu s Državnim pedagoškim standardom, a sve sukladno potrebama Grada Kutine.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Poručje: Energija
Prijavitelji: Mikro poduzetnici; Mali i srednji poduzetnici; Veliki poduzetnici

Partneri: Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine)

Raspoloživost sredstava:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK
–  najniži iznos 220.000,00 HRK.
–  najviši iznos 13.000.000,00 HRK

Vrijednost natječaja: 76.000.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Sažetak: Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.

Sve detalje možete pogledati na linku:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-usluznom-sektoru-turizam-trgovina/

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina:

– 372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

– 148.800,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Sve detalje možete pogledati na linku:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/

 

Razvojna agencija Mrav

U Ministarstvu turizma jučer je održano svečano potpisivanje dvadeset ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 31 milijun kuna u sklopu natječaja “Turizmom do posla”. Potpisivanju Ugovora sudjelovala je
i Jasminka Molnar, ravateljica Pučkog otvorenog učilišta Kutina, kao prijavitelj odobrenog projekta pod nazivom “Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje – inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude” u vrijednosti projekta od 1.228.887,50 kuna bespovratnih sredstava.

Natječaj je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a cilj je kroz suradnju i partnerstvo obrazovnih institucija, strukovnih udruga te poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu poboljšati pristup ranjivih skupina
tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Pučko otvoreno učilište Kutina i Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja kao inicijatori projektne prijave, pod stručnim vodstvom i koordinacijom prijave
projekta RA Mrav, a u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Kutina, Hotelom Kutina d.o.o. i obrtom za trgovinu Pentagon, prijavili su konkretan i vrlo zanimljiv projekt koji pruža priliku za
obrazovanje i rad u turizmu i ugostiteljstvu stručnim suradnicima Učilišta i ranjivim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Kroz projekt “Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje – inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude” poboljšat će se stručne i pedagoške vještine i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno 6 predavača Učilišta i 6 mentora praktične nastave zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu kod 2 poslodavca (1 tvrtka i 1 obrt, partneri na projektu, sa djelatnicima turističko-ugostiteljskog sektora), osposobljenih 26 osoba (nezaposlene osobe mlađe od 25 godina), osposobljenih 20 osoba (nezaposlene osobe starije od 54), osposobljene 2 osobe (nezaposlene osobe s invaliditetom). Outputi projekta i mogućnosti odgovora na predmetne potrebe u budućnosti, ostvarit će se kroz izgradnju kapaciteta Učilišta i gospodarskih subjekata, te formiranjem Radne skupine koju čine članovi javnog, civilnog i privatnog sektora za izradu inovativnih Programa osposobljavanja – nastavnih planova i programa za Turističko- ugostiteljskog voditelja i turističko-ugostiteljskog slastičara putem kojih će se stjecati stručna znanja za integraciju na tržište rada, uz prethodno osposobljene predavače i mentore za provedbu tih programa.

U svojstvu partnera ugovorenog projekta svečanom potpisivanju nazočili su Vedran Habel, predsjednik Udruge nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja, Sonja Repić predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
Područni ured Kutina, Vesna Glavica -Svoboda ispred Hotela Kutina, Dario Kohek- vlasnik Obrta za trgovinu Pentagon, te predstavnici RA Mrav: Tomislav Kojundžić i Vlado Vujica. Okupljenima se obratio ministar turizma Gari Cappelli te istaknuo:

“U zemlji iznimnog turističkog potencijala kao što je Hrvatska, mnogo napora ulažemo u edukaciju, aktivaciju i popularizaciju turističkih i ugostiteljskih zanimanja. Danas otvaramo novu stranicu hrvatskog turizma koja će, vjerujem, biti ispisana samo najboljim primjerima suradnje privatnog i javnog sektora. Kroz ovaj natječaj pružamo podršku poslodavcima koji imaju izazov s pronalaskom dostatnog broja kvalitetne radne snage uz istovremeno osnaživanje i integriranje ranjivih skupina na tržište rada.”

Financirani projekti obuhvatiti će 967 osoba, od čega 647 osoba mlađih od 25 godina, 251 osobu stariju od 54 godine te 69 osoba s invaliditetom.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar istaknuo je: “Zadovoljstvo mi je što Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2 može pridonijeti provedbi projekata koji će proširiti
zapošljavanja u turizmu i ugostiteljstvu ranjivim skupinama nezaposlenih osoba, ali i poslodavcima u sektoru turizma osigurati prijeko potrebnu radnu snagu.”

Do kraja programskog razdoblja koje je predviđeno do 2020.godine, dodijelit će se ukupno više od 90 milijuna kuna iz sredstava Europskog socijalnog fonda te Državnog proračuna, kojima Ministarstvo turizma u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, obrazovnim ustanovama, strukovnim udrugama u turizmu i poslodavcima pruža priliku za obrazovanje i rad u turizmu i ugostiteljstvu ranjivim skupinama.

Ravnateljica Molnar uz zahvalu svima koji su sudjelovali u pripremi projekta ističe: “Ponosni smo što će dio tih sredstava biti usmjeren i u naš Grad te jačanje kapaciteta Pučkog otvorenog učilišta Kutina, spremnost za još veće izazove u radu, izradu novih programa osposobljavanja na usluzi polaznika iz ranjivih skupina koji će biti konkurentniji na tržištu rada, te jačanje međusobnih komunikacija u pronalasku partnera u daljnjim prijavama projekata.”

Provedba projekta “Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje – inovativni programi dodatne turističko ugostiteljske ponude” je kroz 18 mjeseci a započinje s jučerašnjim potpisivanjem Ugovora.

PROJEKT: Učimo zajedno II. financiran je u okviru natječaja Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima sa teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.