Razvojna agencija MRAV

O nama

O Agenciji

Razvojna agencija MRAV d.o.o. osnovana je 2013. godine od strane Grada Kutine. Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije MRAV d.o.o. usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda i lokalnog razvoja Moslavačke regije i šire. 

Jedna od temeljnih zadaća je strateško planiranje razvoja regije kroz sudjelovanje u procesima euro-integracija s posebnim naglaskom na korištenje europskih i nacionalnih fondova. Agencija se bavi pružanjem informativne, savjetodavne, konzultantske i operativne podrške sudionicima lokalnog razvoja, a s posebnim naglaskom na institucije, gospodarstvo i organizacije civilnog društva.

Uz izgradnju lokalnih kapaciteta ustanova i ostalih subjekata za korištenje EU fondova, odnosno za pripremu prijedloga za financiranje iz EU fondova i provedbu vlastitih investicija, Agencija samostalno provodi projekte, priprema dokumentaciju, stvara partnerstva na regionalnoj i međunarodnoj razini, sudjeluje u organizaciji konferencija, treninga i seminara i dr.

Agencija ima 4 stalno zaposlena djelatnika – direktora, 1 voditelja projekata te 2 suradnika voditelju projekata. Djelatnici posjeduju relevantno iskustvo u pripremi i implementaciji projekata, poslovnom savjetovanju, strateškom planiranju i dr. Razvojna agencija MRAV služi kao centralno mjesto za informiranje o bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima financiranja.

Od prvog dana svog postojanja MRAV stvara nove ideje, kreira nove projekte a sve sa ciljem razvoja grada Kutine i Moslavačke regije.

Svi relevantni osnivački dokumenti javno su dostupni putem on line baze podataka Sudskog registra trgovačkih društava na internetu:

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:080880513

Aktivnosti kojima se bavimo:

Priprema i provedba nacionalnih projekata

Identifikacija EU projekata

Priprema i prijava projekata na natječaje

Praćenje provedbe projekata

Konstantno usavršavanje i educiranje na području EU fondova

Usmjeravanje tijekom pripreme projekata (privatni sektor, poljoprivredna gospodarstva i sl.)

Podizanje konkurentnosti sudionika lokalnog razvoja

Promocija nacionalnih i EU fondova

Posredovanje i povezivanje lokalnih institucija s ključnim institucijama, organizacijama, udrugama

Edukacija privatnog, civilnog i javnog sektora

Tehnička i savjetodavna podrška naročito u dijelu pripreme i provedbe EU projekata

Naša misija

Izgraditi kapacitete za rast i razvoj svih dionika lokalne zajednice kroz učinkovito korištenje europskih fondova i izgradnju uvjeta za stvaranje novih radnih mjesta.

Naša vizija

Izgraditi snažnu organizaciju koja je prepoznata u mikro-regiji Moslavina kao važan pokretač strukturnih promjena, partner i kreator integriranog razvoja, razvoja poduzetništva, te ljudskih potencijala interno i na regionalnom tržištu rada.

 

Izvještaji o radu

Završni izvještaj o radu Razvojne agencije Mrav d.o.o. u 2014. godini pronađite ovdje: Izvještaj o radu 01.01.2014. – 31.12.2014.

Završni izvještaj o radu Razvojne agencije Mrav d.o.o. u 2015. godini pronađite ovdje: Izvještaj o radu 01.01.2015. – 31.12.2015.

Završni izvještaj o radu Razvojne agencije Mrav d.o.o. u 2016. godini pronađite ovdje: Izvještaj o radu 01.01.2016 – 31.12.2016.

Prezentacije djelovanja

Prezentaciju dosadašnjeg djelovanja Razvojne agencije MRAV d.o.o. na engleskom jeziku pronađite ovdje: Prezentacija djelovanja MRAV.